ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΕΡΑΝΤΖΑΣΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Ο δικηγόρος - διαμεσολαβητής Ιωάννης Αθ. Μεράντζας λειτουργεί δικηγορικό γραφείο με έδρα την Άρτα και επί της οδού Ξενοπούλου 3, προσφέροντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008) και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής του Ν. 3898/2010 του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2014). Διετέλεσε δικηγόρος Αθηνών την περίοδο 2008-2010 και από τον Απρίλιο του 2010 διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στην Άρτα.

Προσφέρει νομικές υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικό, όσο και σε επίπεδο δικαστικό και αναλαμβάνει ένα εύρος υποθέσεων που αφορούν αστικό, ποινικό, διοικητικό και τραπεζικό δίκαιο. Συνεργάζεται με τους εντολείς του, και από κοινού καθορίζονται οι στόχοι και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την ομαλή και αποτελεσματική επίλυση της κάθε υπόθεσης.

Η ικανοποίηση των συμφερόντων των εντολέων του είναι πρωταρχικός στόχος του δικηγόρου Ιωάννη Μεράντζα και φροντίζει πάντα για την ομαλή έκβαση των υποθέσεων που αναλαμβάνει, μέσα από μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει με τους πελάτες του. Η φιλοσοφία του γραφείου περιέχεται στο τρίπτυχο  Εμπιστοσύνη - Ποιότητα - Αποτελεσματικότητα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αστικό Δίκαιο - Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Τραπεζικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο του Ιωάννη Μεράντζα αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν στο Αστικό Δίκαιο -οικογενειακό, εμπράγματο, κληρονομικό-, όπως αγοραπωλησίες ακινήτων, ελέγχους τίτλων, προσημειώσεις, άρσεις προσημειώσεων, προστασία νομής και κυριότητας, κτηματολόγιο - αγωγές διόρθωσης πρώτων εγγραφών, απαλλοτριώσεις, επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικίας, μισθωτικές διαφορές, διαζύγια, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσίες, αποκτήματα γάμου, προσβολή πατρότητας, αστικές εταιρίες, ιδρύματα, σωματεία, αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή από αδικοπραξίες, τροχαία ατυχήματα, συμβάσεις δανείων, δημοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίων, διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων, σύνταξη και διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων κ.ά. Επίσης, αναλαμβάνει υποθέσεις Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών (Νόμος Κατσέλη), για φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους, ούτως ώστε να προβούν σε ρύθμιση και απαλλαγή από μέρος ή από το σύνολο των οφειλών τους. Παρέχονται, επίσης, υπηρεσίες και συμβουλές στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου, αναφορικά όχι μόνο με το συμβατικό τραπεζικό δανεισμό, αλλά και με τις σύγχρονες μορφές πίστωσης, καθώς και με την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων του δικαστικά και εξωδικαστικά, σε ζητήματα που αφορούν - ενδεικτικά- δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, αλληλόχρεους λογαριασμούς, δάνεια με κάλυψη εγγυητικών, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, καθώς και υπηρεσίες αναστολής - ανακοπής κατά διαταγών πληρωμής.

Ποινικό - Διοικητικό Δίκαιο - Δίκαιο Αλλοδαπών

Ο δικηγόρος Ιωάννης Μεράντζας αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις και διεκπεραιώνει όλα τα στάδια, από τη σύνταξη της καταγγελίας, την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς μέχρι την τελική εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Επίσης, αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν το διοικητικό δίκαιο, όπως προσφυγές, αιτήσεις αναστολής, αποζημιώσεις κ.ά., καθώς και το δίκαιο αλλοδαπών, σε θέματα εισόδου και διαμονής τους στη χώρα, αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία ή για επενδυτικούς σκοπούς κ.λπ.

 

Διαμεσολάβηση

Ο δικηγόρος Ιωάννης Μεράντζας είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα με τον νόμο Ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (2008/52/ΕΚ) ορίζεται ότι: «Ως διαμεσολάβηση νοείται η διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή»  (άρθρο 4 εδ. β΄ Ν. 3898/2010).

Τα 4 χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι :

α)     Ταχύτητα
Η πείρα από την πρακτική της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παραπέμπει σε διαδικασία με μέσο όρο διάρκειας 8 ώρες, εντός της ίδιας ημέρας.

β)      Εκούσια υπαγωγή
Τα μέρη «…επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή» (άρθρο 4 εδ. β΄ Ν. 3898/2010).

γ)      Αμεροληψία
Ο διαμεσολαβητής αποτελεί το τρίτο πρόσωπο, αναφορικά με τους διαδίκους, και ως επί το πλείστον είναι αμερόληπτος προς την αντιδικία και τους αντιδίκους. «Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο» (άρθρο 4 εδ. γ΄ Ν.3898/2010). «Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους» (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3898/2010).

δ)     Εμπιστευτικότητα
«Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί και συναντάται με καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του» (άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3898/2010). «Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας» (άρθρο 10 Ν. 3898/2010).

Ο Διαμεσολαβητής είναι διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αποτελεί τον ανεξάρτητο μεσολαβητή, που διαθέτει την απαιτούμενη ειδική κατάρτιση, που θα οδηγήσει στην επίτευξη μίας αμοιβαίας ικανοποιητικής συμφωνίας. Στη Διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν εμπορικές, αστικές, εργατικές και οικογενειακές διαφορές.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και η συμφωνία οριστικοποιηθεί, τότε ο Διαμεσολαβητής καταγράφει τη συμφωνία με επιμέλεια οποιουδήποτε από τα μέρη, την υπογράφουν και τα δύο μέρη κι εν συνεχεία το πρακτικό κατατίθεται στο Πρωτοδικείο της περιοχής όπου έγινε η Διαμεσολάβηση. Τότε η συμφωνία μετατρέπεται απ’ ευθείας σε Εκτελεστικό Τίτλο. Αυτό είναι και το βασικότερο προνόμιο της όλης διαδικασίας, το πλεονέκτημα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επίλυσης των διαφορών, όπως είναι η διαιτησία και τα δικαστήρια.

Το Διαμεσολαβητή τον επιλέγουν τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσα από το Δημόσιο Κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα θέλατε να σας καλέσουμε εμείς;

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα λάβετε απάντηση μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. Τα πεδία που χαρακτηρίζονται με * είναι υποχρεωτικά

hCaptcha
image-146043-contact-icon.png?1432969491810

Ιωάννης Αθ. Μεράντζας

Δικηγόρος
​Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Ξενοπούλου 3,
​τ.κ. 47 100, Άρτα

Τηλ: 26811 00786
Fax: 26811 00786
Κιν.: 6977 991233

e-mail: merantzasi@yahoo.gr